top of page

PRIVACY STATEMENT

ALGEMEEN

De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, onze abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers staat bij het Centrum voor Mindfulness hoog in het vaandel. Lees hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Hoofdpunten uit dit artikel

  • Privacybescherming

  • Verwerking van persoonsgegevens

  • Cookies

  • Aanmeldingen, boekingen en webwinkel

  • Slotbepalingen

PRIVACYBESCHERMING

NOT ANOTHER COACHING COMPANY (NACC) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, abonnees op onze nieuwsbrieven, onze klanten en bezoekers van onze website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
NACC gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers, abonnees, klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist. 
Persoonlijke informatie die in het kader van training of workshop aan NACC wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer of opleider en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.
NACC houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. 
De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is de Not Another Coaching Company, gevestigd aan de Prinses Irenelaan 200,  2273 DE te Den Haag.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

NOT ANOTHER COACHING COMPANY (NACC) legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of opleiding of een andere met jou gesloten overeenkomst zoals het aanschaffen van audiotracks of ander materiaal of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van NACC en zijn websites.
Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven: 
E-mail: Info@notanothercoachingcompany.com
Post: Prinses Irenelaan 200, 2273 DE, Den Haag.
Ook vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

COOKIES

NO ANOTHER COACHING COMPANY (NACC) houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. 
Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. NACC houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.
Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

AANMELDINGEN EN BOEKINGEN

Als je via een deelname- en/of betalingsformulier aanmeld, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.
Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

SLOTBEPALINGEN

Wijzigingen


NOT ANOTHER COACHING COMPANY (NACC) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 juli 2018

bottom of page